Regulamin

 

§1.

REGULACJE WSTĘPNE

Sklep Internetowy, działający pod adresem internetowym „www.lpgk.lublin.pl”, prowadzony jest przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. Różanej 2a, 20-612 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000218698, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7122890671, REGON: 432727727, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 10.332.600,00 zł, telefon: 81 524 35 03 e-mail: zamowienia@lpgk.lublin.pl, dalej zwaną „Wykonawcą”. Sklep Internetowy umożliwia zamawianie usług przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem „www.lpgk.lublin.pl” pod zakładką „Sklep”.

§2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.
 2. Regulamin określa zasady zawierania umów świadczenia usług w sklepie internetowym Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Umowa zawierana jest pomiędzy Zamawiającym a Lubelskiem Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.
 4. Umowa świadczenia usług zawierana jest zgodnie z prawem polskim, w szczególności ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

§3

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Zamówienia w sklepie internetowym mogą być dokonywane przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przez osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Podstawowym warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej www.lpgk.lublin.pl pod zakładką „Sklep”.
 3. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeks cywilny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog usług nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 4. Szczegółowy opis usługi znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Produkty”.
 5. Pełny cennik usług dostępny jest na stronie internetowej.
 6. Zamawiający składa zamówienie, wskazując usługę, którą zamierza nabyć, określając jej ilość oraz typ usługi, oraz dodaje usługę do koszyka używając przycisku „Dodaj do koszyka”. Zawartość koszyka potwierdzana jest poprzez użycie przycisku „Przejdź do kasy”. Do złożenia zamówienia używa się przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Zamawiający zobowiązany jest podać dane wymagane do przyjęcia zamówienia. Zamawiający wskazuje położenie cmentarza, imię i nazwisko osoby zmarłej, położenie grobu tj. sektor, kwaterę, rząd, miejsce nagrobka. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wskazanie danych.
 8. Złożenie zamówienia jest potwierdzane wysłaniem przez Wykonawcę na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia.
 9. Wysłanie wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy (chwila zawarcia umowy) pomiędzy Zamawiającym a Lubelskiem Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem „www.lpgk.lublin.pl” oraz przesłanie Zamawiającemu wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9.

§4

ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Płatności za zlecone usługi są dokonywane przelewem bankowym na konto Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub przy pomocy systemu „PayPal” lub „transferuj.pl”.
 2. Dokonując płatności Zamawiający zobowiązany jest do wskazania imienia, nazwiska lub nazwy firmy i numeru NIP, adresu, miejscowości, kodu pocztowego, adresu poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawdziwość wskazanych danych.
 3. Cena usługi uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera należne podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także ewentualnych kosztach wysyłki (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Zamawiający jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Zamawiającego woli związania się umową.

§5

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia najpóźniej w terminie 2 dni od momentu zaksięgowania zapłaty ceny. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Wykonawca zastrzega, że termin ten może zostać wydłużony o 3 dni robocze.
 2. Usługa jest wykonywana w dni powszednie.
 3. Po wykonaniu usługi Wykonawca prześle Zamawiającemu fotografie (w formacie cyfrowym „JPG” lub innym właściwym dla obrazów cyfrowych), dokumentujące wykonaną usługę.
 4. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zdjęcia odpowiadały rzeczywistemu wyglądowi i opisowi usług i produktów jednakże zastrzega, z uwagi na specyfikę przekazu cyfrowego, że fotografie mogą nie odzwierciedlać w pełni wyglądu rzeczywistego.
 5. Dobór kwiatów do wieńca zależy m.in. od pory roku.
 6. W przypadku zlecenia umieszczenia napisu na szarfie pogrzebowej, nagrobnej lub innej szarfie do wypisania Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść napisu zleconego przez Zamawiającego.
 7. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia napisu w przypadku gdy treść napisu narusza godność lub dobre imię osoby zmarłej, godzi w porządek publiczny lub w inny sposób jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego.
 8. Przez rozpoczęcie realizacji zamówienia rozumie w szczególności rozpoczęcie przez Wykonawcę przygotowań do wykonania usługi lub zamówienie produktów niezbędnych do wykonania usługi.
 9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożność wykonania świadczonych usług, które wynikają z zaistnienia czynników niezależnych od Wykonawcy w tym m.in.: zdarzeń losowych, katastrof naturalnych, awarii sieci internetowych W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych powyżej Wykonawca poinformuje Zamawiającego w możliwie najkrótszym terminie o zaistniałych problemach, jego przyczynach i dalszych podjętych czynnościach mających na celu ich pozytywne rozwiązanie.
 10. Zamawiający otrzyma rachunek lub na życzenie fakturę VAT z wykonanej usługi. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie rachunku w formacie elektronicznym „PDF”.

§6

REKLAMACJE

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi niezawierającej wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego, w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej (rękojmia) jest regulowana powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamacje można złożyć pisemnie na adres Wykonawcy: Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. Różanej 2a, 20-612 Lublin.
 4. Wykonawca proponuje zamieszczenie w zgłoszeniu reklamacyjnym: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Zamawiającego; oraz danych kontaktowych składającego reklamację (imię i nazwisko, dokładny adres składającego reklamacje). Pominięcie przez Zamawiającego propozycji wskazanych w zdaniu poprzednim nie wpływa na skuteczność zgłoszenia reklamacyjnego, a ma na celu jedynie usprawnienie procesu rozpatrywania reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

§7

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Zamawiającego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędów Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
 2. Zamawiający będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Zamawiający uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214).Zamawiający uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zamawiającym, a Wykonawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Zamawiającym, a Wykonawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór oświadczenia stanowi ponadto załącznik do regulaminu. Nie jest wymagane wysłanie oświadczenia o odstąpieniu według wzoru zaproponowanego jako załącznik do ustawy o prawach konsumenta lub załącznik do regulaminu.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesłać należy na adres: Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. Różanej 2a, 20-612 Lublin.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą, a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 6. Jeżeli Wykonawca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Zamawiający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku świadczenia usług, jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i spełniono obowiązek poinformowania konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia oraz w przypadku świadczeń, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (produkty na specjalne zamówienie klienta), a także w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub które mają krótki termin przydatności do użycia, stosownie do treści art. 38 pkt 1, 3, 4 ustawy z dnia o prawach konsumenta.
 8. Jeżeli Zamawiający wykona prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Zamawiający ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wykonawca zastrzega możliwość zmiany regulaminu w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie internetowej „www.lpgk.lublin.pl” i obowiązywać będzie od chwili udostępnienia.
 2. Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych stosownie do treści Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883. Z poźn. zm.)
 3. Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym są następujące: przeglądarka: Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

 

Załącznik:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. Różanej 2a, 20-612 Lublin

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Skip to content