„USŁUGA ODBIORU i ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW (PN/2019/2)”

Uwaga:

Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim drogą elektroniczną

za pośrednictwem systemu miniPortalu (zwanego dalej: miniPortalem), pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl

oraz ePUAPu

https://epuap.gov.pl/wps/portal

pod nazwą i numerem:

USŁUGA ODBIORU i ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW (PN/2019/2)

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zostanie udostępniona na stronie internetowej (BIP) Zamawiającego, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dokumenty do pobrania:

KluczPub_Oferta_PostepowanieID

SIWZ_Odbior_odpadow_2019_2

Numer ID postepowania w miniPortalu 5938901c

JEDZ_PN_2019_2

2019-OJS187-455186-pl

Pliki dotyczące zapytań oraz zmiany ogłoszenia do pobrania poniżej w plikach PDF.

              

Skip to content