Ogłoszenie nr. 47972 – 2015

Lublin: Zebranie a następnie wywóz i zagospodarowanie i/lub utylizacja zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami z terenu cmentarzy komunalnych przy ulicy Białej 3 oraz ul. Droga Męczenników Majdanka 71 w Lublinie, zbiórka odpadów w odpowiednich pojemnikach z podziałem na odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01), inne odpady nie ulegające biodegradacji (kod 20 02 03), odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 01) oraz odbiór i wywóz odpadów samochodem specjalistycznym
Numer ogłoszenia: 47972 – 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: „Kamienice Miasta” Sp z o.o. , ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin, woj. lubelskie, tel. 0-81 5243503, faks 0-81 5243503.
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zebranie a następnie wywóz i zagospodarowanie i/lub utylizacja zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami z terenu cmentarzy komunalnych przy ulicy Białej 3 oraz ul. Droga Męczenników Majdanka 71 w Lublinie, zbiórka odpadów w odpowiednich pojemnikach z podziałem na odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01), inne odpady nie ulegające biodegradacji (kod 20 02 03), odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 01) oraz odbiór i wywóz odpadów samochodem specjalistycznym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostarczenie we wskazane przez Zamawiającego miejsca następującą ilość pojemników: Droga Męczenników Majdanka: 1100 l – 157 szt. siatkowe – 52 szt., Biała : 1100 l – 12 szt. siatkowe 7 szt.; 2. Utrzymywanie pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów we właściwym stanie technicznym; 3. Wywóz odpadów samochodem specjalistycznym minimum raz w tygodniu oraz na wniosek zamawiającego, częściej w okresach świątecznych oraz uprzątnięcie okolicy ustawienia pojemników po czynności odbioru. W okresie świątecznym (Wielkanoc, Wszystkich Świętych oraz Boże Narodzenie) wykonawca winien skalkulować dodatkowo 5 wywozów w przypadku każdego okresu świątecznego. Wywóz w tym okresie będzie realizowany na wniosek Zamawiającego; 4. Zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5 Uzupełnianie i wyposażanie w dodatkowe pojemniki i kontenery terenu cmentarzy na wniosek zamawiającego; 6. Utwardzenie miejsc pod nowe gniazda śmietnikowe; 7. Zamawiający przewiduje następujące wielkości dot. przedmiotu zamówienia: a) odpady ulegające biodegradacji -1284 Mg; b) odpady nie ulegające biodegradacji – 552 Mg; c) odpady budowlane i rozbiórkowe – 24 Mg.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.11.11-5, 90.50.00.00-2, 90.51.30.00-6, 90.51.40.00-3, 90.51.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą wykonanie lub wykonywanie usługi/usług zebrania a następnie wywozu i zagospodarowania i/lub utylizacji zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami o łącznej wartości wykonywanych prac nie mniejszej niż nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 250 000,00 zł PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
 • 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami: 1. Jeden zarejestrowany, posiadający aktualne badania techniczne dopuszczony do ruchu pojazd przystosowany do odbierania odpadów nie ulegających biodegradacji posiadający konstrukcję zabezpieczającą przed rozsiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów i minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady (pojazd bezpylny) wyposażony w : a) System monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie oraz weryfikację danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów; b) Urządzenia techniczne umożliwiające załadunek odpadów na pojazd; c) Narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. 2. Jeden zarejestrowany, posiadający aktualne badania techniczne dopuszczony do ruchu pojazd przystosowany do odbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych (tzw. hakowiec lub bramowiec) wyposażony w : a) System monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie oraz weryfikację danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów; b) Urządzenia techniczne, dopuszczone do eksploatacji przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, umożliwiające załadunek odpadów na pojazd; c) Narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po załadunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz winien wskazywać wykonanie lub wykonywanie usługi/usług zebrania a następnie wywozu i zagospodarowania i/lub utylizacji zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami o łącznej wartości wykonywanych prac nie mniejszej niż nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 250 000,00 zł PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 2. Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie lub wykonywanie usługi/usług zebrania a następnie wywozu i zagospodarowania i/lub utylizacji zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami o łącznej wartości wykonywanych prac nie mniejszej niż nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 250 000,00 zł PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Wycena ofertowa. 3 . Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy lub wykonawca – w przypadku osób fizycznych. 5. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w III.4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Poziom recyklingu – 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto . 2. Zmiany umowy przewidziane w pkt. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: ad 1) kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: lpgk.lublin.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. ul. Droga Męczenników Majdanka 71,20 – 325 Lublin po dokonaniu wpłaty 5zł w kasie kancelarii lub za zalicz.pocz. (5zł+koszty przesyłki).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2015 godzina 10:30, miejsce: Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Droga Męczenników Majdanka 71, 20 – 325 Lublin (budynek kancelarii cmentarza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 1. W zakresie przedmiotu zamówienia: p.Błażej Rakowski tel. 81 745 98 55 w godzinach od 7.00 do 11.00. 2.W zakresie procedury: p. Joanna Konarzewska tel. 606239544 w godzinach od 15.30 – 18.00.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki:

SIWZ

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – wzór ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 –  wzór wykazu usług

Załącznik nr 4 – wzór wykazu narzędzi, wyposażenia, urządzeń

Załącznik nr 5 – wzór ośw. o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 8 – formularz wyceny

Załącznik nr 9 – wzór umowy

 

Numer ogłoszenia: 52640 – 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 47972 – 2015 data 04.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o., ul. Głęboka 8a, 20-612 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 5343503, fax. 81 5343503.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2015 godzina 10:30, miejsce: Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Droga Męczenników Majdanka 71, 20 – 325 Lublin (budynek kancelarii cmentarza).
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2015 godzina 10:30, miejsce: Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Droga Męczenników Majdanka 71, 20 – 325 Lublin (budynek kancelarii cmentarza).

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 9 – wzór umowy -zmiana

Załącznik nr 7 – wzór formularza ofertowego – zmiana

Informacja o zapytaniu oraz zmiana treści siwz

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Skip to content