Zarząd

Prezesem Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. jest Pan Grzegorz Siemiński.

1)Uchwała Nr 2/IV/15 Rady Nadzorczej Spółki LPGK Sp. z o.o. z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania Prezesa Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

    „Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 oraz § 25 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki, Rada Nadzorcza       

     Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie

     postanawia:

§ 1.

     Powołać Pana Grzegorza Siemińskiego z dniem 19 stycznia 2015 r. na stanowisko Prezesa Zarządu   

     Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z

     siedzibą w Lublinie na okres V kadencji (…)”

 

2) Uchwała Nr 6/20 Rady Nadzorczej Spółki LPGK Sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Prezesa Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

„Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 oraz art. 222 § 1(1),  § 4 i §  4(1) ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) Rada Nadzorcza Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołać Pana Grzegorza Siemińskiego z dniem 30 czerwiec 2020 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie na okres kolejnej kadencji (…)”

 

Treść umowy Spółki dotycząca zarządu:
§ 25.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na czteroletnią wspólną kadencję.

2. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, bądź członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd Spółki jest jednoosobowy, do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

§ 26.

Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone niniejszą umową lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.

§ 27.

1. Zarząd jest zobowiązany w szczególności do:

1) prowadzenia księgi udziałów,

2) złożenia sądowi nowej listy Wspólników, w przypadku jej zmiany,

3) przedstawiania Zgromadzenia Wspólników wniosków, sprawozdań i wyjaśnień,

4) udzielania rewidentom i członkom rady Nadzorczej żądanych wyjaśnień,

5) opracowania rocznego budżetu zawierającego projekcję dla najbliższego roku obrotowego na co najmniej 30 dni przed pierwszym dniem nowego roku obrotowego i przedstawienie Radzie Nadzorczej celem zatwierdzenia. 

2. Plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności (indywidualny plan finansowy) dotyczący pojedynczego projektu inwestycyjnego lub grupy takich projektów powinien co najmniej obejmować opis takiego projektu, jego realizacji oraz koszty z nim związane.