Zamówienia publiczne

Rok 2021

01.12.2021

Znak postępowania: PN/2021/2

 

Odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

szaletów miejskich oraz cmentarzy komunalnych przy ulicy Białej 3 oraz ul. Droga Męczenników Majdanka 71

Znak postępowania: PN/2021/2

Dostęp do dokumentów zamówienia z znajduje się pod adresem: https://lpgklublin.ezamawiajacy.pl/

22.11.2021

AKTUALIZACJA:

Unieważnienie postępowania.

19.11.2021

AKTUALIZACJA:

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część 1: 1 620 000 zł brutto

Część 2: 1 188 000 zł brutto

12.11.2021

AKTUALIZACJA:

Dokumenty do pobrania:

      

 

18.10.2021

Odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

szaletów miejskich oraz cmentarzy komunalnych przy ulicy Białej 3 oraz ul. Droga Męczenników Majdanka 71.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Załączniki:

         

JEDZ:

Rok 2020

13.01.2020

Rozstrzygnięcie postępowania

Do pobrania: Rozstrzygniecie_strona

Rok 2019

11.12.2019

Do pobrania: Protokol_z_otwarcia_art 86 ust 5 ustawy Pzp

03. 12. 2019 – OGŁOSZENIE nr 630858-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.USŁUGA ODBIORU i ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PSZOK
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 43272772700000, ul. Różana  1/ 2A 20-538  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 343 503, , e-mail biuro@lpgk.lublin.pl , , faks 815 343 503.
Adres strony internetowej (URL): www.lpgk.lublin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.lpgk.lublin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
https://lpgk.lublin.pl/biuletyn/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
https://lpgk.lublin.pl/biuletyn/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy składać w formie papierowej
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA ODBIORU i ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PSZOK
Numer referencyjny: PN/2019/3
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2 części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów, obejmująca zebranie a następnie wywóz i zagospodarowanie oraz utylizację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obecnie przy ul. Głuskiej 6 w Lublinie, (lokalizacja może ulec zmianie lecz nie zostanie przeniesiona poza granice Gminy Lublin). Zamówienie podzielone jest na 2 części: Część 1: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02 i 17 01 07 Część 2: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 16 01 03 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90511000-2
90512000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010) oraz z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) obejmującego następujące rodzaje odpadów: gruz budowlany i rozbiórkowy, zmieszane odpady budowlane, zużyte opony.
Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: Aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami ( w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami ( w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas przystąpienia do odbioru odpadów 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1 Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: 1. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu praw-nego; 2. zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 2. Zamawiający dokona zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wyniku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT – będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy, 2) minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany określone w ust. 2. zostaną wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze aneksu do umowy. Umotywowany wniosek musi zawierać kalkulację udowadniającą, że zmiany stawki podatku VAT, zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych – mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmieniona wysokość wynagrodzenia będzie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zawarty aneks do umowy zmieniający jej treść w tym zakresie. 3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 4. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia oko-liczności, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wy-rażony na piśmie. 5. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) o kodach 17 01 01, 17 01 02 i 17 01 07

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: Transport (odbiór) i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami. Zamawiający dysponuje kontenerem typu „KP 7” odkrytym o pojemności 7 m 3 w ilości 2 szt. Znajdujące się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Obecnie przy ul. Głuskiej 6 w Lublinie, lokalizacja może ulec zmianie lecz nie zostanie przeniesiona poza granice Gminy Lublin). W pierwszym kontenerze zbierany jest gruz budowlany i rozbiórkowy o kodach 17 01 01, 17 01 02 rozumiany jako beton, gruz betonowy, gruz ceglany, potłuczona ceramika i potłuczone szkło okienne z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. farby, lakiery, asfalt, smoła, papa, eternit lub azbest). W drugim kontenerze zbierane są zmieszane odpady budowlane o kodach 17 01 07 rozumiane jako odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych- gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. opakowania po farbach, lakierach, asfalt, smoła, papa, eternit lub azbest) Odbiór odpadów będzie odbywał się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 oraz soboty 8:00 – 14:00, usługa odbioru i zagospodarowania pełnego kontenera będzie wykonywana około 5-10 razy w tygodniu po zgłoszeniu telefonicznym najpóźniej do następnego dnia roboczego. Odebrane odpady wykonawca zobowiązuje się przekazywać do uprawnionych podmiotów. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca odbioru odpadów oraz otworzenia dodatkowego punktu odbioru odpadów, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, w terminie nie krótszym niż 10 dni od momentu, w którym będzie obowiązywała zmiana. Nowa lokalizacja będzie znajdować się na terenie Gminy Lublin. (szczegółowa lokalizacja jest obecnie nieznana)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2, 90511000-2, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas przystąpienia do odbioru odpadów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) o kodach 16 01 03

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: Transport (odbiór) i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami. Zamawiający dysponuje kontenerem typu „KP 7” odkrytym o pojemności 7 m 3 w ilości 1 szt. znajdujący się przy ul. Głuskiej 6 w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK). W kontenerze zbierane są odpady w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03 rozumiane jako odpady opon samochodów osobowych, osobowo -towarowych, motocykli, rowerów, motorowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów. Odbiór odpadów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, usługa odbioru i zagospodarowania pełnego kontenera będzie wykonywana nie częściej niż 5 razy w tygodniu po zgłoszeniu telefonicznym najpóźniej do następnego dnia roboczego. Odebrane odpady wykonawca zobowiązuje się przekazywać do uprawnionych podmiotów. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca odbioru odpadów oraz otworzenia dodatkowego punktu odbioru odpadów, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, w terminie nie krótszym niż 10 dni od momentu, w którym będzie obowiązywała zmiana. Nowa lokalizacja będzie znajdować się na terenie Gminy Lublin. (szczegółowa lokalizacja jest obecnie nieznana)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2, 90511000-2, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas przystąpienia do odbioru odpadów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Do pobrania:

Ogłoszenie „USŁUGA ODBIORU i ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW (PN/2019/2)”

Uwaga:

Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim drogą elektroniczną

za pośrednictwem systemu miniPortalu (zwanego dalej: miniPortalem)

pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

pod nazwą i numerem:

USŁUGA ODBIORU i ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW (PN/2019/2)

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zostanie udostępniona na stronie internetowej (BIP) Zamawiającego, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

KluczPub_Oferta_PostepowanieID

SIWZ_Odbior_odpadow_2019_2

Numer ID postepowania w miniPortalu 5938901c

JEDZ_PN_2019_2

2019-OJS187-455186-pl

Pliki dotyczące zapytań oraz zmiany ogłoszenia do pobrania poniżej w plikach PDF.

              

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM.:

USŁUGA ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW (PN/2019/2)

Protokół do pobrania: 20191106131956255

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

Do pobrania: 20191128111626242

Rok 2019

I Ogłoszenie o zamówieniu – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów

Rozstrzygnięcie postępowania.
Zestawienie złożonych ofert
Odpowiedź na zapytanie do przetargu
Ogłoszenie nr 535588-N-2019 z dnia 2019-04-09 r.
SIWZ – Odbior_odpadow_2019

 

_________________________________________________________

 


Rok 2018

VI Ogłoszenie o zamówieniu – remont wewnętrznych instalacji sanitarnych i ciepłowniczych

Ogłoszenie nr 599831-N-2018 z dnia 2018-08-06 r.
SIWZ – remont wewnętrznych instalacji sanitarnych i ciepłowniczych
Unieważnienia przetargu na Remont instalacji sanitarnych i ciepłowniczych.

Dokumentacja:
ASTORIA_inst sanit wewn_przedmiar
PBW_CO_Specyfikacja Astoria
PBW_WK_Specyfikacja Astoria
PBW Opis techniczny Astoria

_________________________________________________________

V Ogłoszenie o zamówieniu – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów
Ogłoszenie nr 562821-N-2018 z dnia 2018-05-24 r.

SIWZ – Odbiór odpadów

Zestawienie złożonych ofert na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów.
Rozstrzygnięcie postępowania.

_________________________________________________________

IV Ogłoszenie o zamówieniu – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów
Ogłoszenie nr 562286-N-2018 z dnia 2018-05-22 r.

SIWZ – Odbiór odpadów

Odpowiedź na zapytanie do przetargu z dnia 2018-05-22 r.

Zestawienie złożonych ofert.

Rozstrzygnięcie postępowania.

_________________________________________________________

III Ogłoszenie o zamówieniu – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie nr 553483-N-2018 z dnia 2018-05-04 r.

SIWZ – Odbiór odpadów

Zestawienie złożonych ofert na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów.

Rozstrzygnięcie postępowania.
_________________________________________________________

II  Ogłoszenie o zamówieniu – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów
Ogłoszenie nr 547075-N-2018 z dnia 2018-04-18 r.
SIWZ – Odbiór odpadów

Zestawienie złożonych ofert na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów

Rozstrzygnięcie postępowania

__________________________________________________________

I  Ogłoszenie o zamówieniu – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów
Ogłoszenie nr 536663-N-2018 z dnia 2018-03-27 r.
SIWZ – Odbiór odpadów

Odpowiedź na zapytanie do przetargu z dnia 2018-03-27 r

Zestawienie złożonych ofert na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów

Rozstrzygnięcie postępowania


Rok 2016

Ogłoszenie PN/2016/1 Usuwanie odpadów z terenu cmentarzy


Rok 2015

Ogłoszenie o wyniku postępowania PN/2015/5

Ogłoszenie nr PN/2015/5 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr.59344 – 2015

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr 59348 – 2015

Informacje o zapytaniu i zmianie treści SIWZ dotyczącą ogłoszenia 59344 – 2015.

Ogłoszenie nr 59348 – 2015

Ogłoszenie nr 59344 – 2015

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nr 47968 – 2015

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nr 47972-2015

Ogłoszenie nr 47968 – 2015

Ogłoszenie nr 47972 – 2015