Rada nadzorcza

Szczegóły dot. RN tj. kompetencje, prawa i obowiązki.

  1. TOMASZ STOLAT – PRZEWODNICZĄCY RN
  2. BOGUSŁAW GWIAZDOWICZ – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RN
  3. DOKTOR NAUK EKONOMICZNYCH JÓZEF ŁOBOCKI – CZŁONEK RN

 

Treść umowy spółki:

§ 22.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:

1) powołuje Zarząd Spółki,

2) ocenia sprawozdanie finansowe zarówno, co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym,

3) bada sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie przeznaczenia zysków, źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na poszczególne kapitały (fundusze) oraz przedstawia opinie w tych sprawach Zgromadzeniu Wspólników,

4) może przedstawić swoje stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników,

5) do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

a) wykonywanie względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy,

b) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółki,

c) zatwierdzenie przygotowanego przez Zarząd regulaminu wynagrodzenia pracowników Spółki,

d) powoływanie biegłego rewidenta do szczegółowej oceny sprawozdania finansowego,

e) zatwierdzenie budżetu rocznego Spółki, którego projekt zostanie przygotowany przez Zarząd, zgodnie z § 27 Aktu Założycielskiego Spółki,

f) opiniowanie projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników skierowanych przez Zarząd Spółki, z wyjątkiem tych, które dotyczą funkcjonowania Rady Nadzorczej,

g) opiniowanie zasad tworzenia funduszy Spółki,

h) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość 1 000 000,00 (jeden milion) złotych; o wyrażeniu takiej zgody Rada Nadzorcza zawiadamia niezwłocznie Wspólników wg aktualnej ich listy,

i) wnioskowanie lub zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników stosownie do postanowień § 20. pkt. 3 Aktu Założycielskiego Spółki,

j) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników.

2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądać wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki; sposób przeprowadzenia kontroli określa uchwała Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana sporządzić roczne sprawozdanie ze swojej działalności w celu przedstawienia do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków wybieranych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Rada Nadzorcza powołana jest na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej obejmuje Członków Rady Nadzorczej powołanych z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012

3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani (wybierani) na kolejne kadencje.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i zastępcę. 

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” oraz „przeciw” uchwale, głos Przewodniczącego Rady liczy się podwójnie.

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli w posiedzeniu Rady uczestniczy przynajmniej 2 (dwóch) jej członków, a wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie przynajmniej 3 (trzy) dni przed jego terminem lub są obecni na posiedzeniu.

3a. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 222§5 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.

3b. Podjecie w trybie ustępu 3a uchwały będą przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na trzy miesiące; poza tym zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy w razie potrzeby oraz na żądanie Zarządu Spółki, dwóch członków Rady lub Prezydenta Miasta. 

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Akcie Założycielskim Spółki organizację pracy Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa regulamin każdorazowo zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników.