Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: 

1) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców – dział 38,
2) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – dział 39, 

3) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – dział 41,
4) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – dział 42,
5) roboty budowlane specjalistyczne – dział 43,
6) zakwaterowanie – dział 55,
7) działalność usługowa związana z wyżywieniem – dział 56,
8) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – dział 68,
9) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – dział 71, 

10) wynajem i dzierżawa – dział 77,
11) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – dział 81, 

12) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – dział 82,

13) pomoc społeczna z zakwaterowaniem – dział 87,
14) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą – dział 91,
15) pozostała indywidualna działalność usługowa – dział 96.